בית דפוס, הדפסות לסטודנטים, הדפסת מבחני פסיכומטרי, הדפסת מקראות, הדפסת עבודות לסטודנטים, הדפסת עבודות גמר, הדפסה על קנבס, כרטיסי ביקור, פליירים, מגנטים, רול אפ, פנקסי רופא, צילום מסמכים, עותקים, מבחן התנסות פסיכומטרי, המרכז הארצי לבחינות

  תנאי שימוש באתר

responsywne strony internetowe

Partner: Best Fireplace

תנאי שימוש באתר

תקנון אתר:

 

כל שימוש במערכת פרינט דיל יהא בכפוף לאמור בתקנון זה, בין אם בחר המשתמש לעיין בתקנון ובין אם לאו.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך זה (להלן "תנאי השימוש") ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.  כל שימוש במערכת פרינט דיל יהא בכפוף לאמור בתקנון זה, בין אם בחר המשתמש לעיין בתקנון ובין אם לאו.

 

הגדרות

"האתר" ו/או "המערכת" ו/או "החברה" להלן פרינט דיל ואתר האינטרנט של פרינט דיל בכתובת www.PrintDeal.co.il.

"המשתמש " ו/או " המזמיןלהלן; אדם אשר משתמש במערכת פרינט דיל באמצעות רשת האינטרנט.

"קבצים" להלן; כל קובץ שהוא מכל סוג אשר ייטענו למערכת ע"י מזמין ו/או משתמש במערכת באמצעות האינטרנט.

"המוצרו/או "המוצרים להלן; כל מוצר אשר נרכש באמצעות המערכת האינטרנטית תחת שם המתחם www.PrintDeal.co.il.

 

מבוא

אתר "פרינט דיל" (להלן: "האתר")  נמצא על רשת האינטרנט ומציע שירותים וירטואליים לקהל הגולשים הישראלי. 

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע ומקבל את תנאי השימוש באתר, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה בפרט ובאתר בכלל נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

האתר מספק שירותים, מוצרים ומידע (להלן ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר"). תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה

 

שימוש באתר

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האתר ו/או החברה המפעילה את המערכת לא תעשה שימוש בחומרים הנטענים למערכת אלא למטרות הדפסתן, לפי דרישה, ואספקתן למזמין. נוסף על כך מובהר בזאת כי החברה לא מבצעת בקרת תכנים על החומרים הנטענים לאתר.

החברה לא תעביר את פרטי המזמינים לצד ג' בשום צורה שהיא.

החברה רשאית לסרב להדפיס הזמנת משתמש מכל סיבה שהיא, בין אם בשל חוסר יכולת טכנית ובין אם בשל איסור ו/או השתק ו/או חדלות היתר מתאים. במקרה של סירוב לא יחויב המשתמש וכרטיס האשראי של המשתמש יזוכה במלוא הסכום.

חל איסור מוחלט להעלאת קבצים פורנוגרפיים, פוגעניים, אסורים עפ"י חוק ו/או שמורים בזכויות יוצרים

"פרינט דיל" לא תישא באחריות למוצרים שהודפסו עם טעות, הנובעת משגיאות הקלדה של הלקוח ו/או קובץ שגוי שהועלה על ידי הלקוח בעת שביצע את ההזמנה.

לא יתאפשר כל שנוי או ביטול העסקה של הזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי והעברת ההזמנה לביצוע .

"פרינט דיל" מדגישה כי תיתכן סטייה של עד 15% בצבע ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב הלקוח לבין המוצר הסופי. סטייה זו אינה נחשבת לפגם בייצור.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, ו/או בתנאי התשלום ,ו/או בתמונות מוצר ו/או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים מהמזמין או המבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

פרינט דיל לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כל שהיא לכל מקרה שבו רכישה של משתמש ו/או רוכש לא תתקבל במערכת,  לרבות, כל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מגולש לרכוש מוצר מהמוצרים המוצעים באתר.

במידה וישנה בעיה בעת ההזמנה יש ליצור קשר עם צוות הדפוס על מנת להסדירה.

התמונות באתר הינם להמחשה בלבד ואינם המוצרים הנמכרים על ידי פרינט דיל או החברה המנהלת.

פרינט דיל תעשה כל שביכולתה לספק מוצרים איכותים וברמת ביצוע גבוה וכן לוקחת אחריות על המוצרים המסופקים ותבצע תיקונים במידה והלקוח יקבל מוצר שונה ממה שהוזמן וזאת בהתאם ובכפוף לתקנון.

 

זמינות האתר ומניעת גישה

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (Is As (והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים. החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר.

 

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ייתכן שתמצא באתר קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. 

 

זכויות יוצרים;

אתר פרינט דיל  אינו אחראי בכל דרך לזכויות יוצרים אשר חלות על חומרים הנטענים למערכת והמופקים באמצעותה, ו/או הנשלחים למייל החברה לצורך הדפסה.

העתקה, שכפול והפקה של חומרים, ככל אשר יהיו, הנם באחריות המזמין בלבד וכל פעולה אשר מתבצעת בחומרים אלו מכוח הזמנתו של המזמין, ככל אשר תהיה, תהא באחריות המזמין בלבד.

הבהרה זו כוחה יפה באשר לכל גורם שלישי אשר ידו במלאכת הפקת חומרי המזמין ובלבד שאלו נטענו על-ידו לאתר.

מובהר עוד כי ככל שתהא פרינט דיל חשופה לתביעות בגין הפרת זכויות מנגד לשימוש, העתקה,שכפול והפקה של חומרים המוגנים בזכויות כאמור, תהא רשאית מ.ב שירותי דפוס לפעול על פי כל-דין ולהכניס את המזמין בנעליה כמפר הזכויות בפועל.

באישור תקנון זה מצהיר המזמין כי אינו מפר זכויות יוצרים וכי אם יעשה כן יהא חשוף לתביעות ולעונשים הקבועים בחוק.

 

ביצוע רכישות דרך האתר

כדי לבצע רכישות כלשהן דרך האתר, תתבקש להזין ולמסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות, עלייך להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים שגויים או שאינם מדויקים עלולה להפריע להליך ההזמנה/רכישה עד כדי חוסר יכולת לבצעה. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או השלמת הרכישה כבקשתך - כולה או מקצתה. כמו כן, לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית ולגרור נקיטת צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו או עלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר עקב כך, באופן ישיר או בעקיפין. למען הסר ספק, כל הפרטים האישיים שתמסור יישמרו ויאובטחו במאגרי המידע הרשומים של החברה, על-פי חוק. נוסף על הפרטים האישיים שתמסור לצורך ביצוע ההזמנות דרך האתר, לצורך השלמת רכישות, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף. נוסף על הפרטי האישיים שתמסור לצורך ביצוע ההזמנות דרך האתר, לצורך השלמת רכישות, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף. נתונים אלו לא יישמרו במאגרי המידע של החברה, אלא יימסרו ויעובדו ישירות דרך חברה סליקה חיצונית, המתמחה בתחום זה על-פי נהלים מחמירים ומוכרים על-ידי חברות האשראי הבינלאומיות, לצורך ביצוע סליקת נתוני האשראי

 

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

שירותי ההדפסה שהחברה מעניקה למשתמש, באמצעות האתר, הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר. על כן, המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981. משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן. בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. החזרת מוצר תתאפשר בכפוף, בהתאם וכל זמן שמתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: המוצר פגום באופן הנראה לעין ואשר לא מאפשר שימוש במוצר; המוצר אינו תואם את דרישותיו של המזמין באופן החורג מסטיית התקן המוזכרת בתקנון המערכת ו/או המוצר אינו תואם את קובץ המקור אותו טען המשתמש ו/או את הקובץ הנבחר במערכת. במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או ייפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים. מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

 

תחום שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי. 

 

מדיניות משלוחים;

מערכת פרינט דיל מפיצה את מוצריה לכל חלקי הארץ בשילוח. שילוח המוצרים מתבצע ע"י ספק שירות חיצוני .

בדרך כלל זמני האספקה הם עד 14 ימי עסקים הכל תלוי במוצר ויכול לצאת תוך יום עסקים אחד.

זמני אספקת מוצרים שישלחו במשלוח יהיו בכפוף למועדי חלוקת חבילות של חברת השליחויות ובהתאם לאזורי החלוקה שלה. אין לנו כל אחראיות לתקינות המוצר, שלמותו או מועד אספקתו מרגע שנמסר לשילוח .

למען הסר ספק, פרינט דיל רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ועל המתמשים / גולשים באתר להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

יצירת קשר: פרינט דיל, רח' החרוב 2 יבנה, טלפון: 0722-555245

 

האתר מופעל על ידי MeHosting
פרינט דיל- שירותי דפוס מתקדמים © 2019